• vedenie personálnej agendy
 • spracovanie miezd, vyhotovenie prevodných príkazov na úhradu miezd a odvodov
 • vyhotovenie prehľadov a hlásení v zmysle platných predpisov a ich doručenie na príslušné úrady
 • spracovanie pracovných zmlúv, dodatkov k PZ, pracovných náplní, platových dekrétov
 • realizácia personálnej administratívy, ktorá je spojená s prijímaním a prepúšťaním zamestnancov za účelom zabezpečenia včasného a právne korektného stavu personálnej administratívy a všetky úkony s tým súvisiace
 • vykonanie registrácie zamestnávateľa
 • prihlásenie zamestnancov do Sociálnej poisťovne
 • prihlásenie zamestnancov do zdravotnej poistovne
 • výpočet odvodov poistného
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie dane z príjmu fyzických osôb
 • vypracovanie mesačných výkazov pre zdravotné poistovne, Sociálnu poisťoňu, daňový úrad
 • výpočet mzdy vrátane odvodov na sociálne a zdravotné poistenie;
 • zaistenie agendy evidenčných listov;
 • štandardná komunikácia so štátnymi inštitúciami - zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, DÚ, UPSVaR a pod.