•  preberanie pošty, jej triedenie, evidencia v zmysle interných predpisov spoločnosti
  •  odoslanie zásielok, evidencia odoslanej pošty
  •  vybavovanie korešpondencie, príprava podkladov potrebných pre vybavenie úradných a obchodných záležitostí /daňový úrad, zdravotné poisťovne, komerčné poisťovne, banky, odberatelia..../
  •  v spolupráci s obchodným oddelením príprava podkladov pre fakturáciu, vystavovanie faktúr odberateľom, odoslanie faktúr
  •  sledovanie úhrad pohľadávok, urgovanie nezaplatených splatných faktúr, vyhotovenie dohôd o započítaní, splátkové kalendáre, návrh na riešenie sporných pohľadávok....
  •  vyhotovenie cestovných príkazov pre zamestnancov v zmysle platného zákona o cestovných náhradách
  •  príprava cestovných príkazov a ostatných výdavkov na preplatenie zamestnancom spôsobom upraveným interným predpisom /evidencia ciest, vyúčtovanie poskytnutých záloh, schválenie vyúčtovanej pracovnej cesty zodpovedným pracovníkom,..../
  •  poistenie zamestnancov a ostatné plnenia zamestnancom pri pracovných cestách v zmysle interných predpisov
  •  vedenie pokladníc v tuzemskej aj v cudzej mene
  •  evidencia a spracovanie dokladov, príprava podkladov pre účtovníka
  •  ostatné administratívne práce podľa požiadaviek klienta