Firma uplatňuje zodpovedné správanie nielen voči svojim zamestnancom a svojim klientom, ale aj voči celej spoločnosti. Firma dodržuje Kódex podnikovej etiky a správania, zaujíma proaktívny postoj v boji proti korupcii a podplácaniu, presadzuje rovnosť príležitostí a zákaz diskriminácie.