Etika je prospešná pre podnikanie

Naše zásady sú koncipované tak, aby podporovali etické správanie na ochranu dobrého mena našej spoločnosti. Spoločnosť Ekonomické služby, s.r.o. si uvedomuje, že trvalý úspech je podmienený efektívnou prácou všetkých našich zamestnancov. Udržiavanie atmosféry, v ktorej je takýto úspech zaručený, si vyžaduje prísne dodržiavanie najvyšších štandardov správania vo všetkých vzťahoch. Všetky naše styky sú založené na vzájomnej úcte, dôvere a poctivosti.

Dodržiavanie zákonov a predpisov

Spoločnosť vyžaduje od členov svojho predstavenstva, vedenia a zamestnancov, aby dodržiavali všetky platné zákony, pravidlá  a predpisy, vrátane zákonov o zneužívaní informácií v obchodnom styku a zákonov o ochrane hospodárskej súťaže.

Firemná kultúra

Základom celého úspechu firmy je vo veľkej miere spokojnosť zamestnancov, pretože len spokojný zamestnanec pracuje s úsmevom a proaktívne sa zapája do podnikateľských činností podniku .Spoločnosť svojim zamestnancom vytvára optimálne pracovné podmienky a dodáva im pocit istoty, čo je predpoklad na dlhodobý úspech firmy.

 

Spoločnosť svojim zamestnancom poskytuje:

  •   zaujímavý a motivujúci sociálny program s množstvom benefitov
  •   individuálny plán osobného rozvoja a vzdelávania
  •   interné a externé tréningové programy