Priestory firmy

sam_0121

sam_0123

Nové tisícročie prinieslo zmeny v podnikaní na domácom aj medzinárodnom trhu.

Podnikanie sa uskutočňuje v neustále sa meniacom prostredí, čo spôsobuje, že podniky sa musia nepretržite prispôsobovať novým podmienkam. Spoločnosť Ekonomické služby Trenčín, s.r.o. si uvedomuje, že len tí, ktorí sa vedia prispôsobiť týmto zmenám, majú šancu na úspech. Preto spoločnosť neustále rozvíja a inovuje svoju podnikateľskú činnosť a plne sa prispôsobuje potrebám klienta.

 

Poskytujeme rôzne formy spolupráce, pričom medzi  nejžiadanejšie patrí:

  • spracovanie účtovníctva na našich softvéroch a v našich priestoroch firmy, pričom klient nám zabezpečí iba dodanie účtovných dokladov
  • spracovanie účtovníctva na našich softvéroch v priestoroch klienta v dohodnutom časovom rozpätí
  • spracovanie účtovníctva z časti v našich priestoroch a z časti v priestoroch klienta. Forma spolupráce má využitie najmä u klientov, kde je potrebné, aby boli účtovné doklady neustále k dispozícií pre klienta.

 

Spoločnosť bola založená ako prirodzený proces transformácie živnostenského podnikania zakladateľky spoločnosti, ktorá pôsobí na slovenskom ekonomickom trhu od roku 1996. Od postu účtovníčky malej obchodnej spoločnosti prešla rôznymi pozíciami. V súčasnosti pôsobí o.i. ako lektor účtovníctva, je členkou Slovenskej komory daňových poradov, venuje sa publikačnej činnosti.

 

Spoločnosť Ekonomické služby Trenčín, s.r.o. má sídlo v centre Trenčína, v blízkosti takmer všetkých štátnych úradov.

 

 Našou hlavnou náplňou je vedenie účtovníctva, ekonomickej a personálnej agendy, spravovanie korešpondencie, archívnictvo spoločností, poskytovanie ostatných administratívnych prác dodávateľským spôsobom. Našimi službami dokážeme pokryť kompletnú hospodársko-administratívnu a ekonomickú činnosť spoločností.

 

 Medzi našich klientov patria firmy z rôznych odvetví a oblastí podnikania. Poskytujeme služby pre obchodné spoločnosti, výrobné firmy, organizačné zložky zahraničných subjektov pôsobiacich na Slovensku, fyzické osoby a iné subjekty. S našimi klientmi komunikujeme v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku, čiastočne vo francúzskom jazyku. V prípade potreby spolupracujeme s daňovým poradcom, audítorom  a externým právnikom.

 

Našim cieľom je:

  • Spokojnosť klientov
  • Profesionálna úroveň
  • Odborná starostlivosť
  • Spoľahlivosť
  • Diskrétnosť poskytovaných informácií a dôvernosť v komunikácií s klientom